Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Primož Banovec

Doc. dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. gradb. – hidrotehnična smer je diplomiral na UL FGG leta 1995, v letu 1996 izvedel specialistični študij projektnega vodenja v gradbeništvu na CUOA – Vicenza (Italija), Doktoriral leta 2001 na UL FGG in v letu 2002 ter 2003 izvedel podoktorsko usposabljanje na Univerzi v Trstu. V tem času je bil zaposlen na UL FGG in ustanovil podjetje Inštitut za vodarstvo, ki se ukvarja z razvojem in aplikacijo naprednih znanj na področju vodarstva. Podjetje spada v vrh podjetij v Sloveniji na področju modeliranja poplav in zmanjševanja poplavne ogroženosti. Z nekaterimi večjimi referenčnimi projekti v tujini. Z vidika razvojno raziskovalnega dela je sodeloval v več projektih na področju oskrbe s pitno vodo – nacionalni projekti – npr. CRP, mednarodni projekti s področja oskrbe s pitno vodo, optimizacije delovanja vodovodnih sistemov: WATERLOSS (www.waterloss-project.eu), DRINKADRIA (http://drinkadria.fgg.uni-lj.si), FRAMWAT in PROLINE-CE. Aktivni mednarodni projekti: MUHA (Adrion), TEACHER (Central Europe), WACOM (DTP), OPTAIN (H2020) in EDICITNET (H2020) naslavljajo široko področje vodarstva, še posebej v okviru prilagajanja podnebnim spremembam. Številni objavljeni članki v domači in tuji literaturi so dostopni na informacijskem sistemu Cobiss (ID raziskovalca 15622). Je član IZS (G.3151) za razvoj podpornih orodij na področju zaščite in reševanja je v letu 2014 prejel Bronasti znak civilne zaščite Republike Slovenije. Na tem področju je razvijalec nekaterih osrednjih orodij za potrebe odziva na naravne in druge nesreče: POTROG, Razlitje.

NLB d.d.

Blaž Brodnjak

Domel

Matjaz Čemažar

Po končani Osnovni šoli je postal štipendist Iskre Elektromotorji. Po končani srednji tehniški šoli v Kranju leta 1991 je nadaljeval študij na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. V letu 1996 je diplomiral s tematiko EC motorjev za direktni pogon pralnega stroja in se zaposlil v podjetju Domel. Kot mladi raziskovalec iz industrije je v letu 2001 dokončal magisterij na Fakulteti za elektrotehniko. V letu 2016 je zaključil magistrski študij poslovnih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s temo izzivov preoblikovanja proizvodnih podjetij na prehodu v 4. industrijsko revolucijo. V Domelu je bil ves čas v različnih vlogah vključen v proces razvoja novih izdelkov, v začetku kot projektant elektromotorjev. Od leta 2007 do 2018 je bil kot direktor razvoja in raziskav odgovoren za strateške usmeritve in razvoj produktne platforme podjetja Domel. Začetki kariere so bili v koncipiranju in snovanju novih elektronsko komutiranih motorjev. Znanje je nadgradil s poznavanjem trga preko dela s kupci kot produktni vodja. Preko EU in SLO projektov se je aktivno vključil v sooblikovanje platforme za vodikove tehnologije in sooblikoval Razvojni center za Vodikove tehnologije ter sodeloval pri nastajanju Centra odličnosti za nizko ogljične tehnologije. Vodil je dva projekta v sklopu Znanje za mir, kjer je povezoval raziskovalno sfero z aplikativnimi raziskavami za Slovensko Vojsko. Na področju razvoja vodikovih tehnologij je sodeloval na več EU projektih, med drugim tudi koordiniral razvojne aktivnosti na enem od delovnih sklopov. V nadaljevanju je sooblikoval Razvojni center NELA – Napredna elektroindustrija, ki uspešno posluje od leta 2012 in povezuje 9 slovenskih podjetij iz elektroindustrije. Vključen je v tri strateške razvojno inovacijske projekte – SRIP, kjer zastopa interese industrije pri strateških razvojnih usmeritvah. Kot član upravnega odbora je vključen tudi v Združenje Elektro in Elektronske industrije pri GZS. Z letom 2018 pa je prevzel mesto predsednika uprave Domel Holding d.d.

Ekonomska fakulteta

Matej Černe

Dr. Matej Černe je izredni profesor za področje managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V raziskovalnem, pedagoškem in svetovalnem delu se osredotoča na inovativnost, ustvarjalnost, organizacijsko vedenje in psihologijo ter vodenje v digitalni dobi. Za svoje raziskovanje je prejel številne mednarodne nagrade in objavljal v najboljših revijah s področja managementa. Deluje kot član uredniških odborov v znanstvenih revijah in je aktiven v mednarodnih raziskovalnih združenjih. V preteklosti je deloval kot vodja Laboratorija za odprte inovacijske sisteme na Centru odličnosti COBIK, kjer se je ukvarjal s so-ustvarjanjem prebojnih rešitev za visokotehnološko podjetništvo v Sloveniji in Jadranski regiji. V okviru platforme Co-Invest se je ukvarjal s coachingom potencialnih podjetnikov na področjih tehnik spodbujanja ustvarjalnosti in oblikovanja poslovnih modelov. S področja spodbujanja ustvarjalnosti, managementa sprememb, digitalne preobrazbe in inovacijskih sistemov je bil del številnih izobraževalnih programov ali delavnic v podjetjih, kot so npr. Talum, Trimo, Unior, Sumida, Triglav, NLB, ETI Izlake, Študentski servis, Iskraemeco, Gorenje, Triglav, Metronic, Comtrade, Cosylab.

Fakulteta za matematiko in fiziko

Martin Čopič

Martin Čopič je zaslužni profesor fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Diplomiral je leta 1972 in magistriral leta 1977 iz fizike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo UL. Leta 1979 je tam tudi doktoriral na področju fizike kondenzirane materije. Po doktoratu se je zaposlil kot asistent na Oddelku za fiziko UL, kjer je leta 1993 postal redni profesor za področje fizike. Je tudi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan. Podoktorsko se je eno leto izpopolnjeval na City College of New York. V letih 199/92 in 1999/2000 le bil gostujoči raziskovalec na Univerzi v Coloradu, ZDA, leta 2013 pa 8 mesecev na Univerzi v Cambridgeu. Njegovo raziskovalno področje je fizika mehke snovi, predvsem tekočih kristalov in njihovih optičnih lastnosti. Kot strokovnjak za optiko in lasersko fiziko je sodeloval z industrijo s področja fotonike. Je avtor ali soavtor okoli 130 člankov v mednarodnih znanstvenih revijah. Bil je mentor 15 doktorskim študentom. Od leta 2001 do 2003 je bil dekan Fakultete za matematiko in fiziko. Od leta 2013 do 2017 je bil prorektor Univerze v Ljubljani zadolžen za področje raziskav.

Ekonomska fakulteta

Polona Domadenik

Polona Domadenik redna profesorica ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in članica upravnega odbora Agencije za raziskovalno dejavnost RS. Leta 2003 je doktorirala iz ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med študijem je eno leto preživela kot gostujoča raziskovalka na CERGE-EI, Charles University v Pragi. Leta 2004 je pridobila raziskovalno štipendijo Global Development Networka za 5 tedensko poglobljeno raziskovalno delo na sedežu IMF v Washingtonu. Leta 2007 je bila s strani Univerze v Ljubljani nagrajena za izredne dosežke pri poučevanju in raziskovanju. V obdobju 2009-2010 je bila Fulbrightova štipendistka na University of California, Davis. V zadnjih 15 letih je objavila več člankov v prestižnih znanstvenih revijah (Journal of Business Ethics, International Journal of Manpower, Journal of International Business Studies, Review of Comparative Economics in drugih), ki so razpravljali o problemih korporativnega upravljanja, prestrukturiranja podjetij, institucij na trgu dela in brezposelnost mladih v tranzicijskih gospodarstvih. V zadnjem desetletju je sodelovala na več mednarodnih konferencah. V obdobju 2013 - 2015 je bila članica izvršnega odbora EALE ter koordinatorica dveh mednarodnih projektov GDN, članica raziskovalne skupine pri več raziskovalnih projektih, ki jih je financirala slovenska agencija za raziskovalno delo, program PHARE in Evropska komisija.

Saša Jazbec

Mag. Saša Jazbec ima 25 let delovnih izkušenj na področju upravljanja denarne in fiskalne politike, mednarodnih finančnih trgov, poslovanja evropskih institucij in je poznavalka sistema slovenskih javnih financ in fiskalnih pravil. Med študijem na Ekonomski fakulteti je bila demonstratorka na področju statistike in uvoda v narodno gospodarstvo, po diplomi pa je pridobila habilitacijski naziv asistentke za mednarodne finance. Prve delovne izkušnje je pridobila na Ljubljanski borzi, nato je bila v Banki Slovenije upravljavka deviznih rezerv, leta 2002 pa je prevzela vodenje oddelka za upravljanje tveganj. Bila je članica ekipe za prevzem evra, članica delovne skupine Evrosistema za upravljanje premoženja in udeleženka sestankov odbora za denarno politiko. Od leta 2013 do 2017 je kot generalna direktorica direktorata za proračun na Ministrstvu za finance vodila upravljanje javnih financ, od leta 2017 do 2020 pa je bila državna sekretarka v dveh vladah, pristojna za javne finance, računovodstvo, proračunski nadzor in javna plačila. V obdobju 2014–2016 je bila proračunska ekipa ključni spodbujevalec strukturnih reform, potrebnih za konsolidacijo javnih financ in gospodarsko neodvisnost Slovenije. Ukrepi so bili s področij davčnega sistema, pokojninskega in zdravstvenega varstva ter sistemov socialne varnosti in plač v javnem sektorju. Zavzema se za učinkovito porabo javnega denarja, k rezultatom usmerjen proračun ter dolgoročno vzdržnost in preglednost javnih financ. Na tem področju je ekipa pod njenim vodstvom vzpostavila spletno stran https://proracun.gov.si z dnevno posodobljenimi prihodki in odhodki državnega proračuna, desetletno zgodovino javne porabe po programskih področjih in z naborom projektov, sofinanciranih iz državnega proračuna. V svoji karieri je aktivno sodelovala na mednarodnih konferencah, seminarjih, simpozijih, predavanjih, okroglih mizah o številnih vidikih javnih financ in je promotorka finančne pismenosti. Je avtorica več člankov s področja javnih financ, pa tudi iz svojih popotniških in pohodniških izkušenj. Trenutno je zaposlena na Ministrstvu za finance v direktoratu za javno računovodstvo, ob tem pa sodeluje s Centrom za razvoj financ kot svetovalka v mednarodnem projektu Fiskalne posledice strukturnih reform in kot gostujoča predavateljica na fakultetah in v podjetjih.

Združenje Manager

Petra Juvančič

Petra Juvančič je izvršna direktorica Združenja Manager. Predtem je bila več let direktorica za odnose z javnostmi v Vzajemni zdravstveni zavarovalnici in je aktivno delovala v Slovenskem zavarovalnem združenju, kjer je tri mandate vodila Odbor za osveščanje potrošnikov in komuniciranje. Kot poznavalka zdravstvenih sistemov sodeluje tudi v ameriški gospodarski zbornici AmCham, kjer je članica Komisije za zdravstvo in kakovost bivanja. Je izkušena organizatorka in voditeljica strokovnih konferenc, okroglih miz in posvetov, leta 2018 je prejela tudi mednarodno nagrado ProPR Award. V letošnjem letu je v okviru Slovenskega društva za odnose z javnostmi PRSS programska vodja 23. Slovenske konference za odnose za javnostmi.

Ministrstvo za javno upravo

Boštjan Koritnik

Boštjan Koritnik je leta 2005 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik. Že med in po koncu šolanja je bil honorarni sodelavec gospodarske redakcije časnika Delo in mnogih drugih medijev, v obdobju 2006–2010 pa je opravljal različna dela v družbi GV Založba, kjer se je izkazal kot novinar oziroma urednik Pravne prakse ter hišni pravnik, v letih 2010–2013 pa tudi kot direktor in odgovorni urednik. Po pripojitvi družbe podjetju Ius Software je bil v tej družbi do začetka leta 2015 (so)direktor in odgovorni urednik. Od leta 2015 je bil zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot asistent in tajnik. Poleg tega je bil od leta 2016 direktor Založbe Pravne fakultete ter strokovni direktor in družbenik start-up družbe Audibook. Sodeloval je s tremi kripto podjetji, kot pravnik in soustanovitelj, bil pa je tudi direktor projekta GLEDOS (Global Education System). Sodeloval je pri številnih raziskavah – tudi za Evropsko komisijo in različna ministrstva –, pravnih mnenjih in drugih strokovnih besedilih (235 zapisov v sistemu Cobiss) ter predaval doma in v tujini o tehnologiji veriženja blokov (angl. blockchain) in podjetništvu. Že vse od leta 2008 opravlja različne vloge v društvih: je generalni sekretar Zveze društev pravnikov Slovenije (ZDPS), blagajnik Zveze društev za gospodarsko pravo in predsednik Društva za športno pravo. Bil je tudi podpredsednik Lions kluba Tivoli Ljubljana, še vedno pa opravlja funkcijo predsednika pritožbenega razsodišča košarkarske lige ABA ter urednika znanstvenih revij Pravnik in Javna uprava. V letu 2019 je prejel posebno priznanje rektorja Univerze v Ljubljani za strokovne delavce in priznanje – skupaj s še dvema kolegoma – Pravnik leta 2019, ki ga podeljuje ZDPS.

Elaphe pogonske tehnologije

Gorazd Lampič

Mag. Gorazd Lampič je direktor in soustanovitelj podjetja Elaphe pogonske tehnologije d.o.o. Elaphe je od leta 2006 aktiven na področju razvoja in proizvodnje kolesnih elektromotorjev ter pripadajočih algoritmov in elektronike za električna vozila. Gorazd je po izobrazbi astrofizik in elektrotehnik, hkrati pa je tudi strasten šahist, atlet in ljubitelj mnogih strateških iger in športov. Leta 2017 je bil nagrajen z naslovom »Mladi manager leta«, ki je služil kot potrditev njegovega udejstvovanja v lokalnem in globalnem gospodarstvu. V različnih fazah podjetja je bil odgovoren za razvoj, računalniške simulacije, prototipiranje, inovacije, ter seveda strategijo in upravljanje. Vizija podjetja je razvijalcem in proizvajalcem okolju prijaznih vozil omogočiti dostop do rešitev in produktov za na uporabnike in misije prilagojena vozila. Gorazd preko mrež EPoSS in EGVI so-kreira evropske razvojne politike, preko globalnih strank in investitorjev pa prenaša rešitve širše v svet.

Center poslovne odličnosti EF

Monika Lapanja

Mag. Monika Lapanja je v skoraj 20 letni karieri na Ekonomski fakulteti, kjer je tudi magistrirala, predvsem razvijala odnos sodelovanja fakultete z gospodarstvom, s katerim se je vmes srečala tudi kot izvršna direktorica Združenja YES. Komunikacijske veščine je razvijala in prakticirala kot vodja Službe za odnose z javnostmi na Ekonomski fakulteti ter jih delila s študenti pri predmetu poslovno komuniciranje na tej isti fakulteti. Prav tako različne teme s področja poslovnega komuniciranja deli na mnogih delavnicah poslovnega izobraževanja na CPOEF. Sicer pa trenutno kot direktorica CPOEF kreira rešitve razvoja kadrov v podjetjih.

MAHLE Group

Armin Messerer

1994-1995 Military Service
2001 Graduated as Process Engineer in Stuttgart, Germany
2005 Promotion to Dr.-Ing. in Process Engineering, Department of Thermodynamics, Technical University of Munich, Germany
2005-2006 Project Manager Predevelopment Exhaust Gas Aftertreatment Systems, DaimlerChrysler AG, Stuttgart, Germany
2007-2009 Executive Assistant to the CEO, MAHLE Group, Stuttgart, Germany
2010-2015 Director Sales Planning and Corporate Planning, MAHLE Group, Stuttgart, Germany
2015 – 2020 Director Division Mechatronics Electric Actuators and Auxiliaries, MAHLE Group, Stuttgart, Germany
Since 08/2020 Vice President Mechatronics, MAHLE Group, Kornwestheim, Germany

Ekonomska fakulteta

Dušan Mramor

Dušan Mramor je redni profesor na katedri za denar in finance na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, nekdanji slovenski finančni minister, ekonomist in politik. Je svetovalec Svetovne banke ter drugih podjetij in bank ter avtor več kot 30 raziskovalnih študij, vrste knjig, člankov in svetovalnih projektov . Bil je tudi organizator vrste mednarodnih znanstvenih konferenc in član organov znanstvenih revij, konzultant Svetovne Banke in vrste podjetij ter bank. Mramor je bil v letih 2007 do 2013 dekan ekonomske fakultete, več let je predsedoval upravnemu odboru Univerze v Ljubljani. Bil je tudi član sveta Narodne banke Slovenije in član upravnega odbora A Banke (1986 – 1991), predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev in član strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo. Kasneje je bil podpredsednik upravnega odbora SKB banke (1990 -1994) in član Odbora za sprejem Ljubljanske borze, v obdobju 1994-1999 predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, potem pa svetovalec Ministra za finance in član strateškega sveta predsednika vlade Republike Slovenije. Od ustanovitve do leta 2009 pa je bil tudi član strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo.

Cosylab

Mark Pleško

Dr. Mark Pleško se je rodil leta 1961 in postal doktor fizike jedra in osnovnih delcev pri 25 letih. Leta 1996 je zaključil študij MBA na IEDC Bled z odliko. Je ustanovitelj in direktor družbe Cosylab, ki je zraslo v mednarodno podjetje s preko 250 zaposlenimi in je vodilno na svetu v svoji niši krmilnih sistemov za jedrske pospeševalnike ter za protonsko terapijo raka. Podjetje ima podružnice na Japonskem, v ZDA, Kitajski, Švedski in Švici. Med stotimi strankami na petih celinah sodijo največji svetovni nacionalni laboratorij. Sodelujejo v mednarodnih projektih kot so CERN, mednarodni fuzijski projekt ITER, SLAC na Stanfordu, Univerzitetna klinika Harvarda, inštitut PSI od švicarskega ETH in drugi. Dr. Plesko je prejel nagrado Evropskega društva za fiziko za nadzorne sisteme v eksperimentalni fiziki v letu 2001, je redni član Inženirske akademije Slovenije ter njen predsednik od leta 2018, nominiran za podjetnika leta 2014, prejemnik nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke leta 2018 ter prejemnik nagrade Alumni leta 2018 od IEDC. Bil je predsednik uprave italijanske družbe KYMA srl in predsednik nadzornega sveta slovenskih podjetij Fotona in Evolve. Trenutno je direktor družb Cosylab in Tehnodrom, član upravnega odbora švicarske družbe AAT, predsednik upravnega odbora Inštituta "Jožef Stefan", član upravnega odbora Društva za promocijo in tehnično kulturo (ZOTKS), podpredsednik Sveta za Znanost in Tehnologijo (SZT) Republike Slovenije, član Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo ter član Programskih svetov Fakultete za računalništvo in informatiko ter Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Dr. Pleško je od leta 2013 član EU-Japan Business Round Table, skupine 50 predsednikov in direktorjev največjih in najvplivnejših podjetij iz EU in Japonske, ki dajejo priporočila EU komisiji in japonski vladi v gospodarskih zadevah, kjer vodi eno izmed štirih delovnih skupin.

Združenje nadzornikov Slovenije

Gorazd Podbevšek

Gorazd Podbevšek je korporacijski pravnik in uveljavljen strokovnjak s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov, ki deluje v zasebnem podjetju RMG, d.o.o. Njegovo področje dela vključuje odnose med delničarji ali družbeniki, lastniške in kapitalske spremembe, statusna preoblikovanja in preoblikovanj skupin družb. Pomemben del svojih aktivnosti namenja podpori delu nadzornih svetov kot so vrednotenje in menjave uprav, sistem plačil ter zunanjo podporo pri izvedbi samoocenjevanja nadzornih svetov. Trenutno je predsednik NS SŽ-ŽGP, d.d., do novembra 2012 je bil predsednik nadzornega sveta Hit d.d., do februarja 2016 pa predsednik NS NLB, d.d. Leta 2013 ga je UO ZNS imenoval za predsednika Strokovnega sveta. Junija 2020 je bil imenovan za predsednika ZNS za mandatno obdobje štirih let, še naprej pa ostaja tudi član Strokovnega sveta ZNS. Leta 2019 ga je Vlada RS imenovala v Svet za korporativno upravljanje. Junija 2020 je postal član UO ecoDa v Bruslju, ki predstavlja krovno konfederacijo evropskih združenj, katere član je ZNS. Je imetnik Certifikata ZNS, potrdila o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO. Sodeloval je pri pripravi zakonodaje s področja upravljanja družb v državni lasti in mnogih avtonomnih virov korporativnega upravljanja ter raziskav. Poleg svetovalnega dela je aktiven tudi kot predavatelj. Tematiko s področja korporativnega prava in korporativnega upravljanja predava na usposabljanjih in konferencah Združenja nadzornikov Slovenije, OECD, International Finance Corporation Svetovne banke, ecoDa, ICSA, Inštituta za civilno in gospodarsko pravo ter Ljubljanske Borze.

Ekonomska fakulteta

Tjaša Redek

Prof. dr. Tjaša Redek je zaposlena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sodeluje pri več predmetih, med drugim mikroekonomiji, makroekonomiji, gospodarski rasti in razvoju. Študirala je na Ekonomski fakulteti ter na London School of Economics. Raziskovalno se v zadnjih nekaj letih ukvarja predvsem s področjem analize vloge neotipljivega kapitala (sploh inovacij ter ekonomskih kompetenc) za gospodarsko rast ter produktivnost/konkurenčnost podjetij ter s trgom dela. Sodelovala je pri več domačih in mednarodnih projektih ter je avtorica in soavtorica več člankov, monografij in drugih del.

SID Banka

Sibil Svilan

Sibil Svilan je predsednik uprave SID banke - slovenske izvozne in razvojne banke od leta 2007. Preden se je leta 2005 kot član uprave pridružil SID banki, je gospod Svilan vrsto let delal v slovenski in tuji bančni industriji. Bančno poklicno pot je začel leta 1985 v Ljubljanski banki - Združena banka v Ljubljani. V obdobju od leta 1992 do 2002 je v LHB Internationale Handelsbank AG v Frankfurtu am Main opravljal različne funkcije, med katerimi je bil Direktor kreditnega oddelka, Direktor münchenske podružnice LHB in Direktor za mednarodno sodelovanje in projekte. V nadaljevanju poklicne poti je nekaj let delal kot državni sekretar za finančni sistem in mednarodne odnose na Ministrstvu za finance Republike Slovenije. Od leta 2003 do 2007 je bil tudi sopredsednik Nacionalne koordinacije Evra za evro, ki je bil v Sloveniji uveden leta 2007. Sibil Svilan je končal magistrski študij menedžmenta in financ na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in je avtor in soavtor več knjig in člankov s področja financ, bančništva, upravljanja s tveganji in vodenja ter izobraževanja.

Ekonomska fakulteta

Miha Škerlavaj

Dr. Miha Škerlavaj, je redni profesor za področje managementa na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani in pridruženi redni profesor vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School. Je cenjeni predavatelj, moderator delavnic in nagrajeni raziskovalec z objavami v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah kot so Academy of Management Journal, Harvard Business Review, Journal of Organizational Behavior, Leadership Quarterly in Human Resource Management. Objavil in uredil je tudi knjigo Capitalizing on creativity: Fostering the implementation of creative ideas at work ter študijo primera o Outfit7 prek ugledne mednarodne založbe INSEAD Case Publishing. Njegove raziskave so požele zanimanje vodilnih svetovnih medijev kot je npr. The New York Times. Vključen je v več mednarodnih raziskovalnih projektov s sodelavci iz vodilnih svetovnih poslovnih šol. Ima obsežne mednarodne praktične izkušnje preko delavnic, usposabljanj in svetovanj strankam v Skandinaviji, Srednji in vzhodni Evropi, in na Kitajskem. Poučuje na doktorskem, EMBA, executive, in magistrskih programih v Evropi in Aziji in redno moderira delavnice s praktiki na temo organizacijskega razvoja in sprememb, razvoja vodij, ravnanja z ljudmi pri delu, ustvarjalnosti in inovativnosti.

Univerza v Ljubljani in SFU Univerza Dunaj

Verica Trstenjak

Prof. Dr. Verica Trstenjak, doktorica pravnih znanosti, nekdanja sodnica na Splošnem sodišču EU ter nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU v Luksemburgu. Je redna profesorica za evropsko pravo, ki ga predava na Univerzi v Ljubljani (Fakulteta za upravo), Sigmund Freud Univerzi Dunaj ter Univerzi Dunaj. V Sloveniji je bila med drugim zaposlena na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, nazadnje kot državna sekretarka. Je članica vodstva številnih evropskih in mednarodnih združenj ter raziskovalnih institucij (npr. Max Planck Institute Luxembourg), kot gostujoča profesorica je predavala v večini držav EU, pa tudi v Sydneju, Montrealu, Los Angelesu, New Yorku, San Franciscu, Singapurju, Tokio, Seoul, Kazahstanu in drugod. Objavila je več knjig s področja evropskega in civilnega prava ter več kot 300 člankov, večino v tujini. Predsednik Avstrije dr. Alexander Van der Bellen jo je leta 2020 odlikoval z Avstrijskim častnim križem za znanost in umetnost I. reda. Pri mednarodni organizaciji Energy Community je od leta 2016 članica posebnega organa, ki ima podobno vlogo kot arbitraža v sporih na področju energetike med to mednarodno organizacijo in državami. Od leta 2019 je tudi članica Permanent Court of arbitration in The Hague in conciliator na Court of Conciliation and Arbitration within the OSCE (Organisation for Security and Co-operation in Europe). Svetuje največjim odvetniškim družbam v EU glede prava EU in pravnega varstva v EU. V letu 2020 je bila imenovana za nadomestno članico Beneške komisije (Svet Evrope).

Ekonomska fakulteta

Aljoša Valentinčič

Aljoša Valentinčič je redni profesor za denar in finance na Ekonomski fakulteti UL. Doktoriral je iz področja računovodstva in financ l. 2004 na University of Glasgow, Velika Britanija. Na Ekonomski fakulteti UL raziskuje in poučuje predmete iz področja poslovnih financ, finančnega računovodstva in finančne analize, uvaja pa tudi novejša spoznanja iz nevroekonomije. Prispevke objavlja v uveljavljenih znanstvenih revijah (npr. European Accounting Review, Emerging Markets Review, Journal of Business Finance & Accounting), je tudi član uredniških odborov več znanstvenih revij ter recenzent. Je dolgoletni aktivni član European Accounting Association, bil je član UO te raziskovalne organizacije in dva mandata tudi predsednik Stalnega znanstvenega odbora. V okviru konzorcija desetih evropskih univerz je pridobil in sodeloval v raziskovalne projektu v okviru EU (INTACCT). Bil je gostujoči predavatelj in raziskovalec na Univerzi v Amsterdamu, Univerzi v Grazu in Univerzi v Cagliariju, sobotno leto je gostoval na London School of Economics, VB, v okviru programa Erasmus+ pa je gostoval na University of North Carolina, Chapel Hill, ZDA. Dva mandata je bil prodekan za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij na Ekonomski fakulteti UL, v tem obdobju je fakulteta pridobila akreditacijo AACSB ter ohranila akreditacijo EQUIS. Bil je tudi član nadzornih svetov in revizijskih komisij, sodeluje tudi s strokovnimi združenji – Združenje nadzornikov Slovenije in Slovenski inštitut za revizijo. Že nekaj let je tudi kolumnist za časnik Finance, kjer na podlagi spoznanj iz znanstvene literature opozarja na delovanje ekonomskih zakonitosti v našem lokalnem okolju, enako tudi v poljudnoznanstvenih oddajah (Ugriznimo znanost) in dogodkih (Znanost na cesti).

Združenje bank Slovenije

Stanislava Zadravec Caprirolo

Je od julija 2017 direktorica Združenja bank Slovenije in članica izvršnega odbora Evropske bančne federacije. V obdobju od 2010 do 2016 je bila viceguvernerka v Banki Slovenije. Od leta 2013 do vzpostavitve Enotnega nadzornega mehanizma je bila članica ECB skupine za pripravo vzpostavitve Enotnega nazornega mehanizma in od pričetka dela novembra 2014 do aprila 2016 članica Nadzornega odbora ECB (SB SSM). Od ustanovitve leta 2012 do 2016 je bila tudi članica Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) brez glasovalne pravice in članica slovenskega Odbora za finančno stabilnost ter v 2010/2011 članica Odbora nadzornikov Evropske bančne agencije (EBA). Od leta 2014 do julija 2017 je bila tudi članica Programskega odbora Evropske nadzorne izobraževalne iniciative (European Supervisor Education Initiative). Bila generalna direktorica Direktorata za zakladništvo na Ministrstvu za finance Republike Slovenije (2005 - 2009). Pred tem je od leta 1998 na ministrstvu vodila področje upravljanja z državnim dolgom, področje državnih poroštev in zadolževanja javnega sektorja. V obdobju od 2003 do 2009 je bila med drugim tudi članica EFC delovne skupine za EU trg državnih menic in obveznic. Krajše obdobje je delala tudi v Svetovni banki. Svojo službeno pot je začela v letu 1989 v centralni banki Republike Slovenije. Bila je članica nadzornega sveta dveh bank in članica različnih nacionalnih vladnih in drugih teles za oblikovanje strategij ali politik. Sodelovala je tudi v skupini zunanjih sodelavcev Centra za razvoj financ za nudenje tehnične pomoči državam južne in vzhodne Evrope ter severne Afrike za področje upravljanja z državnim dolgom in likvidnostjo ter kot zunanji svetovalec IMF za fiskalno področje. Je magistra mednarodnih zadev – Program ekonomskih politik na Columbia University, New York ter diplomirana pravnica Pravne fakultete, Univerza v Ljubljani.

Ekonomska fakulteta

Maja Zalaznik

Dr. Maja Zalaznik (prej Makovec Brenčič) je redna profesorica na področju mednarodnega poslovanja. Na EF UL in univerzah v tujini predava predmete Mednarodno poslovanje, Mednarodno trženje, Strateško trženje, Medorganizacijsko trženje, Trženje v športu, Trženje v zdravstvenem varstvu. Od leta 2008 do februarja 2014 je bila predsednica Društva za marketing Slovenije in do konca leta 2013 podpredsednica Oglaševalskega razsodišča pri SOZ. Deluje tudi kot predsednica ali članica programskega sveta Slovenske marketinške konference, članica marketinškega sveta OKS in predsednica komisije nagrade SPORTO. Je tudi soustanoviteljica in predsednica Študentske poslovne konference, ki povezuje raziskovalno delo študentov s potrebami podjetij. Je članica vrste slovenskih in mednarodnih strokovnih ter znanstvenih združenj s področja mednarodnega poslovanja in trženja (EIBA, AMA) in do leta 2011 predstavnica izvršnega odbora največjega evropskega akademskega združenja za trženje (EMAC). V letu 2011 je tudi predsedovala kongresu EMAC, ki je potekal na Ekonomski fakulteti Univerze Ljubljani, junija 2013 pa je bila imenovana za prihodnjo predsednico EMAC (2014/2015). Objavlja v uglednih znanstvenih in strokovnih revijah s področja mednarodnega poslovanja in trženja, tako doma kot v tujini. Njena bibliografija obsega preko 400 znanstvenih in strokovnih objav. Raziskovalno se osredotoča predvsem na internacionalizacijo podjetij, trženje na podlagi odnosov, mednarodno trženje in povezanost trženja ter prodaje. Svoja znanja prenaša tudi v slovenska mednarodno delujoča podjetja, saj svetuje na področju internacionalizacije, razvoja trženja in trženjskih strategij. Na EF vodi tudi podiplomski program International Business, kot prodekanja pa je med leti 2009-2013 skrbela za razvoj strategije EF, novih produktov in internacionalizacije. Do aprila 2013 je predsedovala Svetu NAKVIS, v oktobru 2013 pa je bila imenovana za prorektorico Univerze v Ljubljani za področje prenosa znanja. Od maja 2015 do septembra 2018 je bila Ministrica RS za izobraževanje, znanost in šport. Od septembra 2018 dalje spet deluje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani kot redna profesorica in vodja programa International Business, ki povezuje številne mednarodne študente. Je predstavnica Slovenije v "High level reflection group of UNESCO", posebna svetovalka in ambasadorka Centra za šport in človekove pravice(CSHR, Geneva) ter predsednica Mednarodne komisije OKS.

Delo

Ali Žerdin

Ali Žerdin je novinar, avtor več knjig, urednik, občasen zunanji predavatelj na Fakulteti za družbene vede in Ekonomski fakulteti in član uredniškega odbora Znanstvene knjižnice – Refleksije. Z novinarstvom se je začel ukvarjati že kot študent sociologije na Fakulteti za družbene vede. Sodeloval je s časopisom Tribuna, Radiem Študent in tednikom Mladina. Pozneje, po letu 1990, ko se je posvetil predvsem analizi in komentiranju slovenske notranje politike, bil je novinar in namestnik odgovornega urednika tednika Mladina, zatem pa urednik priloge Objektiv, občasni sodelavec agencije Associated Press in odgovorni urednik časnika Dnevnik. Leta 1989 je prejel Ščukovo nagrado za novinarsko in uredniško delo in leta 2008 nagrado Društva novinarjev Slovenije. Od leta 2010 je urednik Sobotne priloge Dela. Za svoje diplomsko delo o omrežju slovenske ekonomske elite je leta 2006 prejel fakultetno Prešernovo nagrado. Od leta 2018 se ukvarja predvsem s slovensko notranjo politiko, kot sociolog s socialnimi omrežji.

SIJ Acroni

Branko Žerdoner

• 1982 – 1988: začel kot strokovni sodelavec v oddelku za plače, nadaljeval kot vodja službe za organizacijo Slovenskih železarn, Železarna Ravne, n.sol.o.
• 1988 – 1991: član uprave Slovenske železarne, Železarne Ravne d.o.o. za kadrovsko organizacijske zadeve
• 1992 – 1995: član uprave koncerna Slovenskih železarn Ljubljana d.d. za prestrukturiranje
• 1995 – 1996: direktor družbe Stroji Ravne d.o.o.
• 1996 – 1998: direktor družbe Slovenske železarne Metal Ravne d.o.o.
• Slovenske železarne Metal Ravne, družba z omejeno odgovornostjo, je podjetje za proizvodnjo plemenitih jekel s 380 letno tradicijo. Nosilni program jekel iz podjetja Metal Ravne so predvsem orodna in hitrorezna jekla.
• 1999 – 2002: direktor družbe AC Konim, zastopanje in trgovina Ljubljana d.o.o.
• AC – Konim, družba z omejeno odgovornostjo, hčerinsko podjetje skupine AUTOCOMERCE
• 2002 – 2012: predsednik Uprave Mariborske livarne Maribor d.d.
• 2013 -2018: KLS Ljubno,d.o.o., strokovni sodelavec za razvoj novih kupcev in trgov
• 2018 - : SIJ Acroni d.o.o.; glavni direktor družbe. SIJ Acroni d.o.o. je največje metalurško podjetje v Sloveniji s 1300 zaposlenimi in prodajo, ki presega 400 mio EURO

UMAR

Peter Wostner

Dr. Peter Wostner je ekspert na področju gospodarskega in teritorialnega razvoja, konkurenčnosti, produktivnosti, inovacij ter proračuna in politik EU. V več kot 20 letni karieri je bil neposredno vključen v regulativna pogajanja o proračunski in kohezijski politiki EU, pa tudi v oblikovanje programskega okvira in izvedbene ureditve, vključno z oblikovanjem instrumentov financiranja na nacionalni ravni. Med letoma 2014 in 2019 je vodil oblikovanje in izvajanje slovenske strategije pametne specializacije, S4. Od leta 2019 deluje kot raziskovalec na Uradu za makroekonomske analize in razvoj specializiran na področje digitalne preobrazbe, kjer je tudi urednik Poročila o produktivnosti. Je predavatelj, moderator in avtor številnih člankov, hkrati pa je tesno vključen v aktivnosti OECD, kjer je od leta 2012 podpredsednik Odbora za regionalno razvojno politiko, od leta 2016 pa tudi predsedujoči delovni skupini OECD za podeželske politike.